เครื่องมือวัดค่า pH ของกรดคาร์บอนิกและกรดซัลฟิวริกในสถานะแก๊ส เพื่อพยากรณ์การเกิดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนและฝนกรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วธูสิริ บุพศิริ, สุจิตรา อินทรประเสริฐ, อิสยาภรณ์ ธเรศเกียรติกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดารณี ไชยเวช, สุทัศน์ บุตรชานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงาน: เครื่องมือวัดค่า pH ของกรดคาร์บอนิกและกรดซัลฟิวริกในสถานะแก๊ส เพื่อพยากรณ์การเกิดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนและฝนกรด

คณะผู้จัดทำ: นางสาววธูสิริ บุพศิริ

นางสาวสุจิตรา อินทรประเสริฐ

นางสาวอิสยาภรณ์ ธเรศเกียรติกุล

ที่ปรึกษาโครงงาน : นางสาวดารณี ไชยเวช

นายสุทัศน์ บุตรชานนท์

_________________________________________________________________________________________

บทคัดย่อ

โครงงาน เครื่องมือวัดค่า pH ของกรดคาร์บอนิกและกรดซัลฟิวริกในสถานะแก๊ส เพื่อพยากรณ์การเกิดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนและฝนกรด มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโลกร้อนและฝนกรด ด้วยแบบจำลองทางเคมีและ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของกรดคาร์บอนิกและกรดซัลฟิวริก สร้างเครื่องมือสำหรับวัดค่า pH ของกรดคาร์บอนิกและกรดซัลฟิวริก ในสถานะแก๊สของแต่ละพื้นที่ เพื่อศึกษาผลของกิจกรรมมนุษย์ในพื้นที่ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโลกร้อนและฝนกรด เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการศึกษาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของกรดคาร์บอนิกและกรดซัลฟิวริกในสภาวะธรรมชาติ จำเป็นจะต้องมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในธรรมชาติกับค่า pH ของกรดคาร์บอนิกและกรดซัลฟิวริกที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อที่จะนำผลการทดลองมาสร้างเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของกรดคาร์บอนิกและกรดซัลฟิวริกทั้งในสภาวะ สมดุลและ STP กับสภาวะธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง ค่า pH ของกรดคาร์บอนิกและกรดซัลฟิวริกในสภาวะธรรมชาติ จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีในการสร้างโปรแกรมคำนวณค่า pH ของกรดคาร์บอนิกและกรดซัลฟิวริกที่แม่นยำ ละเอียดและรวดเร็ว รวมถึงสร้างสิ่งประดิษฐ์เชิงวิศวกรรมที่สามารถวัดค่า pH ของกรดคาร์บอนิกและกรดซัลฟิวริกในบรรยากาศได้ นั้นเอง ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะจัดทำโครงงานในหัวข้อนี้ โดยประยุกต์ใช้หลักการ STEM ศึกษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาปรับใช้ โดยมุ่งเน้นในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณ และการสร้างสิ่งประดิษฐ์เชิงวิศวกรรม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค่า pH ของกรดคาร์บอนิกและกรดซัลฟิวริกในน้ำฝนของพื้นที่ และนำไปสู่ การศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่า pH ที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาฝนกรดได้ในอนาคต