เครื่องบีบน้ำออกจากกระดาษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรณ์ดนัย สุทธิวรรณา, ฐิตา ไชยคำ, บุษยา เวทไธสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภชัย ดวงคำน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง เครื่องบีบน้ำออกจากกระดาษ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำกระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการทำเป็นเชื้อเพลิง และเพื่อประดิษฐ์เครื่องบีบน้ำออกจากกระดาษโดยอาศัยหลักการของคาน ซึ่งเป็นการนำเศษกระดาษมาเพิ่มมูลค่าได้ ในขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องบีบน้ำออกจากกระดาษ สามารถแบ่งขั้นตอนการประดิษฐ์ได้เป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การออกแบบเครื่องบีบน้ำออกจากกระดาษ ตอนที่ 2 การประดิษฐ์โครง ตอนที่ 3 การนำท่อเหล็กประกอบกับโครง ตอนที่ 4 การประดิษฐ์แท่นอัด ตอนที่ 5 การนำแท่นอัดประกอบโครง