ศึกษาการขึ้นรูปของแผ่นกรองอากาศจากโปรตีนไฟโบรอินผสมคลอโรพลาสต์ด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิ่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปมิกา ปั้นประเสริฐ, กัญญาพัชร ชูจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศาสตรา พรมอารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การอิเล็กโทรสปินนิ่งเป็นเทคนิคการขึ้นรูปด้วยเส้นใยระดับนาโนที่มีคุณสมบัติดีกว่าการขึ้นรูปแบบทั่วไป โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนี้จึงได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการขึ้นรูปแผ่นกรองอากาศจากโปรตีนไฟโบรอินผสมคลอโรพลาสต์ด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิ่ง เพื่อให้มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจน โดยทำการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมและพอดีที่สุดในการขึ้นรูปแผ่นกรองอากาศ รวมไปถึงการทดสอบสมบัติเชิงกลและการทดสอบคุณสมบัติในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนของเส้นใยด้วย