ศึกษาการตอบสนองต่อแสงของพลานาเรียในรูปแบบของแสงที่แตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิจิตตา ริ้วงาม, กรนิกา พวยไพบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล กลิ่นพุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พฤติกรรมการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก (Trial and Error) เช่นการเลือกทางเดินของไส้เดือนดินที่อยู่ในกล่องรูปตัว T โดยมีด้านหนึ่งที่มืดและชื้น กับอีกด้านหนึ่งมีกระแสไฟอ่อนๆซึ่งไส้เดือนได้ผ่านการฝึกมาแล้ว จะสามารถเลือกทางที่ถูกต้องได้ถึงประมาณร้อยละ 90 โดยระบบประสาทของไส้เดือนดินประกอบด้วย สมอง ปมประสาท และเส้นประสาท ซึ่งพลานาเรียที่มีระบบประสาทที่ซับซ้อนน้อยกว่า ก็มีเส้นประสาทและปมประสาทเช่นกัน คณะผู้จัดทำจึงได้สนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ในการตอบสนองต่อแสงของพลานาเรียว่า พลานาเรียสามารถมีพฤติกรรมการเรียนรู้ได้หรือไม่ โดยเลือกแสงเป็นสิ่งเร้าเพราะพลานาเรียมีการตอบสนองต่อแสงที่ชัดเจน คือ เคลื่อนที่หนีแสง

ในการทดลอง จะให้แสงแก่พลานาเรียในรูปแบบที่แตกต่างกัน เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยบันทึกผลโดยการบันทึกวิดิโอ ต่อมานำพลานาเรียไปวางไว้ในภาชนะรูปทรงเดิมโดยให้แสงที่มีลักษณะปกติ เพื่อสังเกตการเคลื่อนที่ของพลานาเรีย

โครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ในด้านองค์ความรู้ใหม่เรื่องพฤติกรรมสัตว์ โดยในสัตว์บอกชนิดพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด อาจจะเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ได้