ศึกษาการกระจายตัวของแสงอันเนื่องมาจากของเหลวในภาชนะปิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญพิชชา บุณยรักษ์, อัญชิสา พรมเล็ก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะนุช เขียวอร่าม, สรารัตน์ คนซื่อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แสงมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์มาก แหล่งกำเนิดแสงที่สำคัญที่สุดคือดวงอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม เราสามารถผลิตแสงได้เองเช่นกันโดยใช้ไฟฟ้า แต่ในบางพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากยังเข้าถึงไฟฟ้าได้ยากหรือค่าไฟฟ้ายังมีราคาค่อนข้างสูงอยู่ ต่อมามีชาวบลาซิลได้คิดค้นขวดน้ำให้แสงโดยที่เขาได้นำขวดพลาสติกที่ใช้งานแล้วมาเติมน้ำให้เต็มแล้วนำไปติดไว้บนหลังคาบ้านทำให้แสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านเข้ามาในขวดน้ำ เกิดการหักเหของแสงอาทิตย์ทำให้เกิดแสงสว่างใช้แทนแสงไฟจากไฟฟ้า จากแนวคิดข้างต้นนี้ ทำให้เราอยากทราบว่าถ้าเราลองเปลี่ยนจากน้ำเปล่ามาเป็นน้ำเกลือและน้ำเชื่อมจะมีผลต่อการกระจายตัวและความเข้มแสงอย่างไรโดยเราใช้โคมไฟควบคุมแทนแสงอาทิตย์ จึงเป็นที่มาของการศึกษาการกระจายตัวและความเข้มแสงอันเนื่องมาจากของเหลวในภาชนะปิดที่มีชนิดของของเหลวที่แตกต่างกัน