แอปพลิเคชันสําหรับมือถือเพื่อวินิจฉัยโรคในพืชตระกูลผักกาดโดยใช้ Deep Learning ในการวิเคราะห์ภาพถ่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัทร พันธ์หนองโพน, ภูวสิษฏ์ พงศ์ธารินสิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์, เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงทำให้เกษตรกรนิยมปลูกพืชตระกูลผักกาดอย่างกว้างขวาง และได้กลายมาเป็นรายได้หลักของเกษตรกร แต่เนื่องจากในการปลูกได้พบปัญหาการเกิดโรคในพืชตระกูลผักกาด ได้แก่ โรคราน้ำค้าง, โรคแอนแทรคโนส, โรคแบคทีเรียใบจุด, โรคเน่าดำและโรคราสนิมขาว ซึ่งโรคดังกล่าวมีความยากที่จะวิเคราะห์ด้วยตาเปล่าและหากใช้ยาที่ไม่ตรงกับชนิดของโรค อาจทำให้พืชมีอาการแย่ลงกว่าเดิม อีกทั้งยังเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้น จากปัญหาดังกล่าวทำให้คณะผู้จัดทําได้ร่วมกันพัฒนา Application ที่ช่วยในการระบุโรคในพืชตระกูลผักกาด โดยประยุกต์ Deep Leaning มาช่วยในการวิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลและประมวลผลออกมาเป็นชื่อโรคในใบพืช วิธีการรักษา โดยการทำงานของ Application มีกระบวนการดังนี้ 1. Application จะรับและส่งข้อมูลรูปภาพไปยัง Server ซึ่งภายในจะมี Deep Learning Model ที่จะวิเคราะห์และทำนายโรค 2. ตัว Server จะรับภาพ และทำนายผลข้อมูลออกมาเป็นชื่อโรค 3. Server ส่งข้อมูลที่ได้จากการทำนายกลับไปยัง Application 4. Application รับและแสดงผลข้อมูลที่มาจาก Server จากการศึกษาการทำนายของตัว Deep Learning Model พบว่าค่าความแม่นยำของ โรคราน้ำค้าง, โรคแอนแทรคโนส, โรคแบคทีเรียใบจุด, โรคเน่าดำและโรคราสนิมขาว มีค่าเท่ากับ 0.85, 0.89, 0.72, 0.79 และ 0.99 ตามลำดับ โดยได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่อจากเดิมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ : แอปพลิเคชัน, โมเดล, เซิร์ฟเวอร์, ดีพ เลินนิ่ง, พืชตระกูลผักกาด, โรคในพืชตระกูลผักกาด