อูโนพัฒนาสมอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธันย์ชนก เครือแก้ว, บัวชมพู ศรีวัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรเจิด สระปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้สีของไพ่อูโน่กำหนดหมวดหมู่และใช้ไพ่อูโน่เป็นคำตอบ วางตามหมวดหมู่เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ไปพร้อมกับความสนุกของเกมส์