เกมตรีโกณมิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อังค์วรา ทนันชัย, อุรชา เมืองสุวรรณ, เมธินี วอนเพียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรเจิด สระปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากตรีโกณเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความจำและความเข้าใจในการหาค่าอัตราส่วนของมุมในเรื่องของตรีโกณมิติ

ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะในเรื่องตรีโกณมิติเป็นเนื้อหาที่ต้องเรียนในวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มข้าพเ

จ้าจึงต้องการที่จะต่อยอดการเล่นเกมโดยให้เปลี่ยนเรื่องและเปลี่ยนแบบเล่นเพื่อที่จะให้เกิดความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้

นและตรงกับเรื่องที่เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะให้แม่นยำ และได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

โดยกลุ่มของข้าพเจ้าจึงจัดทำขึ้นมาซึ่งไพ่ที่สามารถใช้ความคิด การวิเคราะห์ความรู้เรื่องอื่นๆ

ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้เลือกองค์ความรู้ใหม่ๆ เข้ามาในเกม “ไพ่ตรีโกณมิติพาเพลิน” คือความรู้เรื่อง

อัตราส่วนตรีโกณมิติ

โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้คิดเกมที่ช่วยในการจำอัตราส่วนตรีโกณมิติโดยนำการเล่นไพ่มาปรับเปลี่ยนเข้ากับอัตรา

ส่วนมิติให้ได้ความรู้ความเข้าใจและเพลิดเพลินไปกับเกม

เพื่อให้รู้เทคนิคการจำอัตราส่วนตรีโกณมิติเพื่อสร้างความเพลิดเพลินแก่การเรียนรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ