หลอดดูดเครื่องดื่มจากเส้นใยสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธารส เกี๋ยงแก้ว, ปวีณา ขันสุธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติกร หล้าวงศ์ษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักใช้หลอดดูดน้ำจากพลาสติก ซึ่งก่อเกิดมลภาวะโลกร้อน อีกทั้งหลอดดูดที่ทำมาจากพลาสติกยังย่อยสลายได้ยาก การย่อยสลายพลาสติกใช้เวลาประมาณ 450 ปี ซึ่งทางผู้จัดทำคิดว่าการที่เราลดการใช้พลาสติกและหันมาใช้วัสดุทางธรรมชาติ โดยทางผู้จัดทำผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะทำหลอดดูดจากเส้นใยสับปะรดขึ้นเพื่อลดปัญหาโลกร้อน อีกทั้งวัสดุธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ง่ายกว่าพลาสติก