สงครามเซต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริยากร พัฒสนิท, จุรีมาศ​ ปันถี, ณัฐภัสสร วาสิการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรเจิด สระปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานที่นำบอร์ดเกมที่ทุกคนรู้จักมาประยุกต์ให้เข้ากับเนื้อหาของเซต