สนุกคิดเลขกำลัง 2

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกานต์ เทพบุตร์, ภัทธีดา สนั่นเมือง, สุภัสสรา มะลิทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรเจิด สระปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับวิธีคิดลัดของเลขยกกำลังสอง ตั้งแต่เลข 1-99 โดยทางคณะผู้จัดทำได้ศึกษาจากวิธีคิดลัดของเลขยกกำลังสองแบบเดิมตั้งแต่เลข 95-99 แล้วนำวิธีคิดดังกล่าวมาประยุกต์ ปรับปรุงและต่อยอดโดยการคิดคำนวณเพิ่มเติมจากวิธีคิดต้นแบบ เพื่อให้สะดวกต่อการคำนวณและเสริมสร้างกระบวนการคิดคำนวณ