วิลแชร์ แคร์คนป่วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รมณียา เจริญสุข, กฤติยาณี อุดมพันธ์, นภสร สุวรรณวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติกร หล้าวงศ์ษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้พิการทางด้านสายตาและขาและใช้งานอย่างสะดวกโดยรถเข็นจะ เป็นแบบอัตโนมัติโดยมีการใช้งานด้วยระบบAI ในการสั่งงานด้วยคำสั่งเสียงและมีการใช้งานปุ่มบังคับที่มีอักษรเบรลล์ติดอยู่เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้เข้าใจปุ่มใช้งาน ว่าปุ่มนี้เป็นปุ่มบังคับไปทางซ้ายหรือทางขวา โดยระบบAIนั้นจะสั่งงานผ่านหูฟังเพื่อที่ให้ผู้ใช้งานได้ฟังคำสั่งจากระบบว่าด้านหน้านั้นมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ ต้องไปทางไหนและผู้ใช้งานยังสามารถสั่งระบบได้ว่า ต้องการไปที่ใด ทั้งนี้รถเข็นอัตโนมัตินี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้พิการนั้นใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง