การขยายพันธุ์เฟิร์นเขากวางตั้งโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันตพงศ์ ตันจาตุรนต์, ธนวัฒน์ จันทวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณี วัฒนธีรางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เฟินเขากวางตั้ง จัดเป็นเฟินอิงอาศัย การขยายพันธุ์ด้วยการใช้สปอร์มีโอกาสทำให้เกิดโรคติดต่อที่มีอยู่ในเฟิน อย่างเช่น โรคใบไหม้เฟิน ซึ่งจะทำให้ยอดอ่อนเหี่ยวเฉาขอบใบและปลายใบไหม้ เป็นต้น เราสามารถหลีกเลี่ยงโรคระบาดในกล้วยได้จากการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชในสภาพปลอดเชื้อ กลุ่มของผมจึงได้ขยายพันธุ์เฟิร์นเขากวางตั้ง เป็นระยะเวลา 8สัปดาห์