การขยายพันธุ์ทุเรียนหมอนทองพันธุ์ภูเขาไฟศรีสะเกษโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรวิชญ์ ศรีดารา ศรีดารา, ธงไท เจียมรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณี วัฒนธีรางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะมีความต้องการของตลาดสูงเกิดจากการที่เพาะปลูกยากสามารถทนได้แค่สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทำให้ทุเรียนมีราคาแพง

การขยายพันธุ์ของทุเรียนสามารถทำได้หลายวิธีคือ การเพาะเมล็ด การทาบกิ่ง การตอนกิ่ง การติดตา และการเสียบยอด โดยที่ปัจจุบันวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นวิธีขยายพันธุ์พืชที่มีประสิทธิภาพสูงวิธีหนึ่งที่นิยมขยายกับพืชเศรษฐกิจบางชนิด ผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะนำมาทดลองใช้กับทุเรียนเพราะต้นกล้าใหม่ที่ได้จะมีลักษณะเหมือนกับพันธุ์เดิมโดยที่คงลักษณะเด่นของต้นเดิมไว้ วิธีการอื่นนอกเหนือจากนี้อาจใช้ระยะเวลานานในการเจริญเติบโตและอาจไม่ได้ไม่พันธุ์ตามที่ต้องการ ทั้งยังขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนได้แค่ครั้งละต้นเท่านั้น ซึ่งไม่ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคในตลาดทำให้ทุเรียนมีราคาสูง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นวิธีขยายพันธุ์พืชวิธีหนึ่งที่ทำให้พืชนั้นปลอดต่อโรค มีความแข็งแรง และสามารถเพิ่มจำนวนได้ปริมาณมากและรวดเร็วกว่าวิธีปกติ ต้นทุนในการผลิตอาหารไม่สูงทำให้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะแก่การนำมาขยายพันธุ์พืช

ทุเรียนภูเขาไฟเป็นทุเรียนที่มีรสชาติหวานมัน กรอบ รสชาติอร่อย และกลิ่นไม่แรงจนเกินไปแต่ทุเรียนภูเขาไฟนั้นหาได้ยากและมีราคาแพงจึงเหมาะแก่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพียงขยายพันธุ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในตลาด ในการศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของทุเรียนพันธุ์ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจเพื่อเป็นเเนวทางในอนาคตในการศึกษาทางเลือกของการขยายพันธุ์ทุเรียนโดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนต้นให้ได้ปริมาณมากจากสายพันธุ์ที่คัดเลือกเเล้วหรือจากพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีที่สุดจากต้นทุเรียนเพียงต้นเดียวก็จะสามรถขยายพันธุ์โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้เป็นจำนวนมาก

ทางผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นปัญหาเเละมีความสนใจที่จะนำทุเรียนภูเขาไฟมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์ เนื่องจากทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจเเละมีคุณค่าทางอาหารสูง อีกทั้งยังมีราคาเเพงเเละหายากเเละเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ผู้จัดทำจึงได้ทำการค้นคว้าเเละวิจัยทดลองทำโครงงานนี้ขึ้น