อุปกรณ์สำหรับเก็บลูกปาล์มร่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภัสรา สุทธิกุล, อันดา บุตรเลี่ยม, นาตาชา ศุภศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กานติมา สมาธิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญชนิดหนึ่ง ปาล์มน้ำมันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นในการใช้เพื่อเป็นส่วนผสมในการทำน้ำมันไบโอดีเซล ใช้สำหรับเป็นน้ำมันในการปรุงอาหารตลอดจนเป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมการทำเครื่องสำอาง สบู่ ยาสระผมและอื่นๆ โดยในการเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ำมันชาวสวนจะใช้เครื่องมือในการเก็บเกี่ยวสองแบบคือ แบบใช้เสียบแทงทะลายปาล์มกับการใช้เคียวทะลายปาล์ม ซึ่งผู้ตัดต้องใช้กำลังในการส่งแรงกระแทกให้ทะลายปาล์มขาดจากขั้วหล่นลงมาบนพื้นเป็นผลให้ลูกปาล์มที่สุกหลุดออกมาจากทลายปาล์ม วิธีการเก็บลูกปาล์มร่วงโดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้วิธีการการก้มเก็บ โดยวิธีดังกล่าวเกษตรกรต้องใช้ระยะเวลานานในการเก็บ จึงอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว รวมทั้งมีการจ้างคนเพิ่มเพื่อช่วยเก็บลูกปาล์มร่วงทำให้รายได้ลดลง การศึกษาโครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์สำหรับเก็บลูกปาล์มร่วงที่มีประสิทธิภาพสามารถเก็บลูกปาล์มร่วงได้สะดวก รวดเร็ว เเละได้ครั้งละปริมาณมาก โดยใช้หลักการของแรงกดที่กระทำต่ออุปกรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติ ANOVA ในการเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ การทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นงาน นำอุปกรณ์ทดลองใช้เก็บลูกปาล์มร่วงในสวนปาล์มจริงโดยบันทึกข้อมูลดังนี้ ความสามารถในการเก็บลูกปาล์มร่วงในบริเวณที่กำหนดให้หมด ปริมาณลูกปาล์มร่วงที่เก็บได้ในเเต่ละครั้ง และระยะเวลาในการเก็บโดยเปรียบเทียบกับวิธีการก้มเก็บ