อุปกรณ์เปลี่ยนน้ำตู้ปลาแบบหมุนเวียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดรณ์ เปล่งแสง, ณัฏฐนิติ์ ดีอ้อม, ณัฐยศ แก้วสุด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์เปลี่ยนน้ำตู้ปลาระบบหมุนเวียนโดยไม่ใช้ไฟฟ้าในระบบการทำงาน โดยใช้ถังพลาสติกขนาด ๒ ลิตร เป็นตัวอุปกรณ์กรองและใช้กกตากแห้งเป็นไส้กรอง หลักการที่ใช้ในการประดิษฐ์อุปกรณ์เปลี่ยนน้ำตู้ปลาแบบหมุนเวียนได้แก่ หลักการแรงดันอากาศและหลักการกาลักในการนำน้ำขึ้นมากรองที่อุปกรณ์กรอง และปล่อยกลับลงไปที่ตู้ปลาดังเดิม โดยระบบดังกล่าวจะสามารถทำงานได้เมื่อในถังน้ำพลาสติกมีสภาพด้านในเป็นสุญญากาศ การเป็นสุญญากาศเกิดขึ้นได้หลายวิธีโดยทางกลุ่มเลือกการแทนที่อากาศด้วยน้ำเพื่อให้ด้านในมีสภาพเป็นสุญญากาศ และเมื่อเป็นสุญญากาศแล้วจึงทำการเปิดก๊อกน้ำด้านล่าง เพื่อให้น้ำไหลลงไปยังตู้ปลา เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทำให้ปลายท่ออีกฝั่งหนึ่งนั้นสามารถดูดน้ำขึ้นมากรองที่อุปกรณ์กรองได้ เมื่อทำการเปรียบเทียบอุปกรณ์เปลี่ยนน้ำตู้ปลาแบบหมุนเวียนกับอุปกรณ์กรองน้ำที่มีขายอยู่ตามท้องตลาด ซึ่งพวกเราคาดว่า อุปกรณ์เปลี่ยนน้ำตู้ปลาระบบหมุนเวียนโดยไม่ใช้ไฟฟ้านี้จะสามารถทำให้น้ำในตู้ปลามีคุณภาพที่ดีและสะอาดขึ้น สามารถประหยัดพลังงานได้เนื่องจากไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการหมุนเวียนน้ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้วัสดุธรรมชาติอีกด้วย