ครอสเวิร์ดตรรกศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริกร วงศ์กันทะ, กิตติกา เหลืองตรงกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรเจิด สระปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มาจากรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตรรกศาสตร์ที่มีสูตรตรรกศาสตร์มากมาย เกมนี้จะช่วยฝึกเกี่ยวกับการใช้สูตรตรรกศาสตร์ให้คล่องขึ้น