คอนโดคณิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หทัยภัทร กมเลศวงค์, อารัญญา ลำทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรเจิด สระปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจและขาดความคล่องแคล่วและแม่นยำในการแก้ปัญหาโจทย์เซต ซึ่งเกมนี้จะให้ทั้งความรู้และความสนุกไปพร้อมกัน