การแปลงเพศดอกแตงกวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรนัน ฉันกันธะ, พิริยา ปอนสืบ, ชลธิกา ทานุการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จริยา โชติคณากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันผู้คนหันมาให้ความสนใจในการทานอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือแตงกวา และอีกทั้งผู้คนก็ยังนิยมที่จะปลูกผักทานเอง นั้นนับว่าเป็นปัญหาเมื่อปลูกแตงกวาแล้วกลับได้ผลผลิตที่ได้ในจำนวนที่น้อย ทั้งๆที่ต้นแตงกวาให้ดอกจำนวนมาก แตไม่ได้ผลในจำนวนมากเช่นกัน ทำให้มีความสนใจที่อยากจะศึกษาเกี่ยวกับวิธีการที่จะแปลงดอกของแตงกวาให้ออกผลในจำนวนการออกดอกของต้นแตงกวา