ศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่สามเหลี่ยมที่เกิดจากจุดตัดของการแบ่งมุมของสามเหลี่ยมใดๆออกเป็น n มุมเท่าๆกัน จากสามเหลี่ยม Morley

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อันดา เพชรมณี, พิชญา คงช่วยสถิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัศนียา อุดมเจริญศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในเรขาคณิตระนาบ ทฤษฎีบท trisector ของ Morley กล่าวว่าในสามเหลี่ยมใดๆ จุดตัดของ trisector มุมที่อยู่ที่อยู่ติดกันจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่เรียกว่า สามเหลี่ยม

Morley ทางกลุ่มจึงสนใจที่จะศึกษาการแบ่งมุมในสามเหลี่ยมใดๆ n ส่วนเท่าๆกัน และ

ศึกษาด้านของสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นจากจุดตัดแล้วหาความสัมพันธ์ของพื้นที่สามเหลี่ยมนั้น ๅ