ศึกษาความสัมพันธ์ของการเพาะปลูกข้าวกับการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์จากองศาเงาที่เปลี่ยนแปลงผ่านแท่งไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะฉัตร ปัญญาศิริพันธุ์, ธนวรรณ ชัยทอง, กรกมลชนก คงดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิเทพ ปรีดาศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในประเทศไทยนั้นมีการบริโภคและส่งออกข้าวจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆของโลก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเพาะปลูกข้าวภายในประเทศเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่จะบริโภคของประชากร ซึ่งประเทศไทยเองก็มีสภาพอากาศร้อนชื้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ซึ่งก็เป็นผลเนื่องมาจากการี่ประเทศไทยอยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตรจึงเป็นผลให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะกับการเพาะปลูก

ซึ่งในการปลูกข้าวของเกษตรกรนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องเพาะปลูกให้ตรงตามวันเวลาและฤดูกาลที่เหมาะสมตามเวลาที่กำหนดเพื่อให้ต้นข้าวที่ปลูกนั้นได้รับแสงอย่างเพียงพอ ได้รับปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต เพื่อให้ได้ข้าวที่มีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ซึ่งวัน เวลาและฤดูกาลนี้เองก็มีผลมาจากแสงของดวงอาทิตย์ แนวการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ใน1ปี ซึ่งดวงอาทิตย์เองในแต่ละวันก็ไม่ได้เคลื่อนที่ซ้ำรอยเดิมเพราะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ดังนั้นทางกลุ่มของเราจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์อย่างง่ายโดยใช้วัดเงาของแสงอาทิตย์ผ่านแท่งไม้ เพื่อสามารถหาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการเส้นทางสุริยวิถีและศึกษาหากราฟเพื่อที่จะแสดงความสัมพันธ์ หาสาเหตุเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรไทย พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยขน์กับงานด้านอื่นๆ