ศึกษาความสัมพันธ์ของแสงและเงาจากการส่องไฟฉายในตำแหน่งที่แตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศกร กานต์นภัทร, กันต์ธร เต็งรัง, กวินฤทธิ์ พันฤทธิ์ดำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำต้องการทราบว่าหากเปลี่ยนองศาของไฟฉายทุกๆ 5 องศา จะมีการเปลี่ยนเเปลงอย่างไรเเละเกิดรูปอะไรขึ้นบ้าง