การศึกษาความเข้มของแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิกานต์ จันทะเวช, พรรวษา สุภโกศล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพัฒน์ ทับไธสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง การศึกษาความเข้มของแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อว่าแสงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งหรือไม่

ผลการดำเนินงานการทดลองแสงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งของเรา พบว่า โดยการปลูกผักบุ้งลงในดิน 3 กระถางให้ต้นที่ 1 ได้รับแสง2 โวลต์ ต้นที่ 2 ได้รับแสง 7โวลต์ และต้นที่ 3 ได้รับแสง 9โวลต์ ซึ่งผลการทดลองที่ได้คือต้นที่ไดรับแสง9โวลต์จะมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่า7โวลต์และ2โวลต์ตามลำดับ