การศึกษาชนิดของอาหารที่มีผลต่อปริมาณกรดฟอร์มิกในตัวมดแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนี แสนศรี, ธีรภัทร พลาศรี, เพชรายุทธ กิ่งสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพัฒน์ ทับไธสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีการนิยมเลี้ยงมดในขวดเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้คณะผู้จัดทำมีความสนใจที่จะศึกษาชนิดของอาหารที่มีผลต่อปริมาณกรดฟอร์มิกในตัวมดแดง โดยการนำมาเลี้ยงในพื้นที่ปิดหรือระบบบปิด และให้อาหารเป็นระบบโดยควบคุมปริมาณอาหารให้เท่ากัน และเวลาที่ให้อาหาร