การศึกษาและเปรียบเทียบความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างไบโอแบตเตอรี่ที่มีกลูโคสและฟรักโทสเป็นสารตั้งต้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มิ่งศิริ มิ่งศรีตระกูล, สรวิชญ์ ศักดิ์แสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์