การศึกษาและเปรียบเทียบความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่าง ไบโอแบตเตอรี่ที่มีกลูโคสกับฟรักโทสเป็นสารตั้งต้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มิ่งศิริ มิ่งศรีตระกูล, สรวิชญ์ ศักดิ์แสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แบตเตอรี่มีความสามารถในการจัดเก็บประจุไฟฟ้าได้จำนวนมาก และนิยมใช้กันอย่างแพรหลาย เนื่องจากมีความสะดวกและความคล่องตัวต่อการใช้งาน ขณะเดียวกันแบตเตอรี่หลายประเภทใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการสร้างและจัดเก็บประจุไฟฟ้า เมื่อเกิดการย่อยสลายจะก่อให้เกิดปัญหาทางมลภาวะขึ้น จึงได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาแบตเตอรี่ที่มีความเป็นพิษ โดยหนึ่งในแบตเตอรี่ที่ได้รับการวิจัยว่ามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือ “ไบโอแบตเตอรี่” ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่มีส่วนผสมเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติหรือใช้กระบวนการทางชีววิทยาในการผลิตไฟฟ้า โดยเปลี่ยนน้ำตาลทั้งหมดเป็นไฟฟ้า ประสิทธิภาพดังกล่าวเกิดขึ้นจากการคิดค้นระบบเอ็นไซม์ใหม่มาใช้ในกระบวนการย่อยสลาย เอนไซม์เป็นโปรตีนที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา metabolism ขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของการให้ค่าไฟฟ้าของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวได้แก่ กลูโคสและฟรักโทส เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นไบโอแบตเตอรี่ โดยการทดลองครั้งนี้ได้เตรียม น้ำกลั่น : น้ำตาล : ยีสต์ ในอัตราส่วน 1:2:1 ปริมาตร 50 มิลลิลิตรลงในบีกเกอร์ นำสารละลายเชื่อมสะพานเกลือกับบีกเกอร์น้ำกลั่น ต่อสายไฟฟ้าเข้ากับขั้วไฟฟ้าเชื่อมกันทั้งสองข้างจากนั้นนำมัลติมิเตอร์มาวัดค่าและนำข้อมูลเชื่อมไปที่ Channel ของ Data logger ทดสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและวัดกระแสไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์ เป็นเวลา 10 นาที และเก็บค่าด้วย Data logger ซึ่งผลการทดลองที่ดีที่สุดคือ ไบโอแบตเตอรี่ที่มีสารตั้งต้นเป็นน้ำตาลกลูโคส ซึ่งให้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า 178 มิลลิโวลต์