หลอดดูดน้ำที่มีโครงสร้างคล้ายหลอด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภินัทธ์ สุวรรณาลัย, กษิดิศ สิงห์เขียว, อภิวิชญ์ พานิชย์วิลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑามาศ กันวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์