แอปพลิเคชั่นตรวจสอบที่นั่งในโรงอาหารของโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยวัฒน์ งามสัตตบุษย์, ตะวัน พัฒนวุฒิพันธ์, นิศามณี มณีโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยุตพงศ์ พรมยะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์