หน้าต่างเทอร์โมโครมิกอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัครมัย กองกูล, ณพวีร์ พัฒน์ธนวัฒน์, นราธร บุญประสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชรัญญา พานิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์