ไม้อัดจากลูกไม้มะฮอกกานี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิรดา อุทัยรัตน์, พสิษฐ์ อนันต์ฐานิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนฑกาน อรรถสงเคราะห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ศึกษาสมบัติทางกายภาพของลูกไม้มะฮอกกานี 2) ทดลองสูตรผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากลูกไม้มะฮอกกานี

  1. ทดสอบสมบัติทางกายภาพของแผ่นชิ้นไม้อัดจากลูกไม้มะฮอกกานี

  2. ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากแผ่นชิ้นไม้อัดจากลูกไม้มะฮอกกานี

วิธีดำเนินการวิจัย คือ ทดลองสูตรการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากลูกไม้มะฮอกกานีโดยใช้กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เป็นวัสดุประสาน ตามอัตราส่วน ลูกไม้มะฮอกกานี:กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์: พาราฟิ น

อิมัลชัน โดยใช้กล่องเตรียมอัดขนาด 20 × 20 เซนติเมตร อัดด้วยเครื่องอัดร้อนที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที จากนั้นนำแผ่นชิ้นไม้อัดออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง 7 วัน แล้วนำไป

ทดสอบสมบัติทางกายภาพได้แก่ ความต้านทานแรงดัด ความต้านทานแรงดึง และความชื้น เลือก

แผนชิ้นไม้อัดจากลูกไม้มะฮอกกานีที่ดีที่สุด นำมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ต้นแบบและนำไปใช้ประโยชน์