โฟมยางพาราต้านแบคทีเรียและการประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมแผ่นรองนอนต้านแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญานิศา บุญทอง, คัทลียา ก่อเกียรติพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาบิล หะยีมะแซ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

The aim of this project was to prepare antibacterial natural rubber latex foam. This was done by incorporating the 2-Hydroxypropyl-3-Piperazinyl-Quinoline Carboxylic Acid Methacrylate (HPQM) at the loadings of 2 - 10 phr. Results indicated that the foam density and compression set increased with increasing HPQM. This was probably due to the inclusion of rigid filler derived from HPQM, hence the density was increased and the flexibility reduced. In addition to this, the compressive strength of the rubber foam was also increased by the incorporation of HPQM.