การศึกษาอัตราส่วนของรูปทรงเรขาคณิตเพื่อใช้ในการสร้างท้องฟ้าจำลองอย่างง่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บวรวิชญ์ จิรพรสุวรรณ, ภูริภัทร ธนชัยสินวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพงศ์ นพโลหะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาทางดาราศาสตร์ในสมัยก่อนเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยาก เนื่องจากในสมัยก่อนไม่มีข้อมูลและอุปกรณ์ที่เพียงพอในการศึกษา มนุษย์จึงคิดค้นสื่อการเรียนรู้ต่างๆเพื่อใช้ในการศึกษาทางดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลองเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลาย ๆ ประเทศมีการใช้เพื่อเป็นสื่อในการให้ความรู้ทางดาราศาสตร์ต่าง ๆ แก่ผู้คนทั่วไป อาทิ ลักษณะของดวงดาว ความเชื่อเกี่ยวกับดวงดาว กลุ่มดาวจักราศี แต่ท้องฟ้าจำลองส่วนใหญ่นั้นมีขนาดใหญ่และตั้งอยู่ในเมือง ทำให้บางคนอาจไม่มีโอกาสได้รับชม ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะประดิษฐ์ท้องฟ้าจำลองที่สามารถเคลื่อนย้ายและประกอบเองได้สะดวก เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการนำไปใช้สร้างท้องฟ้าจำลองสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาความรู้ด้านดาราศาสตร์ รวมถึงเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับสถานศึกษาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยรูปทรงเรขาคณิตที่จัดเรียงกันบนลูกฟุตบอล