การสร้างเครื่องต้นแบบฟื้นฟูสมรรถภาพมือผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวกร ศรีไชย, ธัชพล ลอยเอี่ยม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธรรมรงค์ศักดิ์ ราชเดิม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงของผู้ป่วยเป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยที่บริหารกล้ามเนื้อไม่เพียงพอหรือผู้ป่วยนอนติดเตียงเป็นเหตุให้ต้องทำการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยปัจจุบันมีทั้งรูปแบบที่มีผู้ช่วยและใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง แต่มีข้อจำกัดทางสถานที่และค่าใช้จ่ายตลอดการรักษา โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบเครื่องมือช่วยฟื้นฟูมือโดยวิธีการยืดกล้ามเนื้อเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ หลักการทำงานของเครื่องนี้ คือแผงวงจรส่งข้อมูลเข้า Servo motor ซึ่งหมุนบีบมุมแคบทำให้ข้อต่อทั้ง 3 ชิ้นเคลื่อนที่กดข้อนิ้วมือลงตั้งฉากกับฝ่ามือ จากการศึกษาพบว่าการยืดกล้ามเนื้อ เป็นวิธีเพิ่มความอ่อนตัว ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการมีสมรรถภาพที่ดีและ ส่งผลทางความสามารถในการเคลื่อนไหวได้อย่างกว้างขว้าง อีกทั้งเครื่องมือนี้ช่วยให้ความสามารถของข้อต่อและกล้ามเนื้อเกิดการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น