หมอนรองคอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกานต์ ปานไธสงค์, ธวัลรัตน์ คำไธสง, ธัญชนก พลสรรค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์