องศามีดคม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฑฒิกร ขุนไชย, ธานิน บริบูรณ์บัญชา, พัชราภา โปวังสา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาลี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันการลับมีดโดยใช้หินลับนั้นทำได้ยากแต่ก็มีหลายวิธีมาทดแทน ซึ่งวิธีที่นำมาใช้ทดแทนเหล่านั้นต่างก็มีประสิทธิภาพน้อยกว่าการลับด้วยหินลับมีดอย่างเช่นที่ลับมีดแบบแท่งนั้นลับได้คม จริงแต่ยังทำมุมกับมีดได้ยากจึงทำให้มีดคมได้ไม่เต็มที่ ส่วนการลับมีดโดยใช้หินลับนั้นถ้าทำมุมไม่ถูกองศาจะทำให้มีดทื่อจึงทำให้ไม่ได้รับความนิยมเพราะมีความยุ่งยากในการใช้งาน ส่วนจักรเย็บผ้าแบบถีบนั้นใน ปัจจุบันนั้นมีจักรอุตสาหกรรมแบบใช้ไฟฟ้าแทน ไม่ได้รับการนิยมเหมือนแต่ก่อนและกลายเป็นขยะ กลุ่มผู้จัดทำจึงเกิดแนวคิด นำกลไกการทำงานจักรเย็บผ้ามาประดิษฐ์เป็นจักรลับมีด พบว่า 1)กลไกสลับขึ้นลงของเข็มจักรสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการลับมีดได้ 2)กลไกการทำงานของลูกสูบมาประยุกต์เข้ากับขาจักรเก่า เพื่อที่จะใช้ในการลับมีดและใช้กลไกการทำงานของที่เหยียบจักรเป็นตัวส่งแรงขึ้นไปหากลไกแบบลูกสูบด้านบนทำให้ตัวด้านบนที่จับมีดเอาไว้ขยับซึ่งจะทำให้มีดไปถูกับหินลับ ทำให้มีดคม 3)การลับมีดด้วยเครื่ององศามีดคมใช้เวลาเฉลี่ย น้อยกว่า การลับด้วยมือ ประมาณ ๗ เท่า ส่วนความคมที่ตัดกระดาษระหว่างการลับด้วยมือ กับการลับด้วยเครื่ององศามีดคมไม่ต่างกัน 4) มีดต่างชนิดกันจะต้องใช้องศาในการลับต่างกัน ซึ่งมีดบางเล็ก คือประมาณ ๑-๒ องศา

จะใช้องศาในการลับไม่มาก และมีความคมได้เร็ว แต่เมื่อทดสอบความคมโดยการตัดกระดาษ จะเสียความคมเร็ว