หน้ากากเส้นใยป่านศรนารายณ์ป้องกันควัน กรองแก๊ส CO2

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียารัตน์ เนตรพิมพ์, ภัสสร ดวงภักดี, รัตนาภรณ์ คะดุน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาลี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์หน้ากากเส้นใยป่านศรนารายณ์ป้องกันควัน กรองแก๊สCO2 มีจุดประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาความสามารถในการกรอง CO2 ของเส้นใยป่านศรนารายณ์ 2)เพื่อผลิตหน้ากากเส้นใยป่าศรนารายณ์ที่ใช้ป้องกันควันและกรอง CO2 3)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกรองแก๊สของหน้ากากกรองแก๊สCO2

4)ศึกษาความพอใจของผู้ใช้หน้ากากเส้นใยป่านศรนารายณ์ ในการป้องกันควันและกรอง แก๊ส CO2

5)เพื่อพัฒนาหน้ากากเส้นใยป่านศรนารายณ์เคลือบนาโนซิงค์ออกไซด์ป้องกันแบคทีเรียกำจัดกลิ่น

จากการศึกษาพบว่า แผ่นไส้กรองเส้นใยป่านศรนารายณ์ มีความสามารถในการกรองแก๊ส CO2 พบว่าแผ่นกรอง 1 แผ่น หนา 2 มม. สามารถกรองแก๊ส CO2 ได้ 10% และถ้าใช้แผ่นกรองเส้นใยป่านเพิ่มชั้นขึ้นในหน้ากาก จะสามารถกรอง แก๊ส CO2 ได้เพิ่มขึ้นชั้นละ 10% ซึ่งหน้ากากที่ผลิตมีแผ่นกรอง 4 ชั้น จึงสามารถกรองแก๊ส CO2 ได้ถึง 40% ส่วนความพึงพอใจของผู้ทดสอบโดยรวมอยู่ในระดับดีมากดังนั้นหน้ากากเส้นใยป่านศรนารายณ์ป้องกันควัน กรองแก๊สCO2 สามารถนำไปใช้ได้จริง ใช้วัสดุที่ใช้หาง่าย มีราคาถูก เป็นวัสดุที่มีความสามารถในการกรองแก๊ส CO2 และในการพัฒนาหน้ากากเส้นใยป่านศรนารายณ์เคลือบนาโนซิงค์ออกไซด์ป้องกันแบคทีเรียกำจัดกลิ่นพบว่า (อยู่ในช่วงทำการทดลอง)