ผลของอุณหภูมิต่อประสิทธิภาพของน้ำยารักษาสภาพดอกไม้ตัดก้านที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบหูกวางและสารเคมีบางชนิดสำหรับการเก็บรักษาดอกไม้เพื่อการค้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิดา สุวรรณโคตร, พิชย์ณิศา โสฬสลิขิต, อภิชญา พรมลักษณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พอหทัย พิพัฒนชัยภูมิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์