ผลของอุณหภูมิต่อการ​ย่อยสลายทางชีวภาพ ของ Polypropylene และ Polyethylene โดยหนอนผีเสื้อกลางคืน Galleria mellonella

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐรุจา สุปัญญา, ภัทรธร ม้าทอง, เพชรนภา ปัญโญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พอหทัย พิพัฒนชัยภูมิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์