ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมจากใบห้อมและผลหมากเพื่อคุณภาพผมที่ดี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชาดา สุวิวัฒนา, โสภิดา จิณวงศ์, อัญชิสา ใจเฉื่อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรณิชา พรหมเสนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์