การศึกษาพฤติกรรมแมวโดยใช้สารสกัดรากตำแยแมว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐานียะ มังษา, ณหทัย ภูกาบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญ์ภัคพิมพ์ อุดมวงษ์, นัฎชริดา รังกุพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัญจาศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

https://1drv.ms/w/s!Ag3O6xlIYYJPgQIzfjWaqRN0CVmj