การศึกษาปริมาณน้ำตาลและปริมาณแอลกอฮอล์ในสาโทของพันธุ์ข้าวแต่ละชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนาภา ศรีสุโข, อภิญญา ป้องบุญจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญ์ภัคพิมพ์ อุดมวงษ์, นัฎชริดา รังกุพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัญจาศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์