การพัฒนาแนวทางเลือกจากสารสีธรรมชาติต่อการย้อมติดสีเซลล์และโครโมโซมของพืชเพื่อทดแทนสีสังเคราะห์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำพระทัย สมกำลัง, ศิริกร จันทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเทพ แพทย์จันลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถของสารสีธรรมชาติที่มีผลต่อการย้อมติดสีเซลล์และโครโมโซมของพืชเป็นหลักโดยได้แบ่งการทดลองเป็น 5 ขั้นตอน จากการทดลอง พบว่า วิธีการเพาะรากหอมเพื่อให้ได้รากหอมจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว คือ การใช้ขวดแบรนด์เติมน้ำเปล่า และ การใช้กระดาษทิชชูชุบน้ำ ตามลำดับ ผลการสกัดสีจากพืชด้วยแอลกอฮอล์ 95% และกรดแอซีติก 45% พบว่าได้สีที่มีทั้งสีสด สีซีดจาง บางกลุ่มให้สีคล้ายคลึงกัน เช่น สีแดงของดอกลีลาวดี สีบานเย็นของผลมะนาวโห่ ผลมะหวดและผลหม่อน สีเหลืองของดอกลำไยและเปลือกมังคุด สีน้ำตาลของเปลือกทับทิมและดอกทองกวาว ตลอดจนสีม่วงของกะหล่ำปลี โดยสีที่สกัดด้วยกรดแอซิติก 45% จะสดกว่าสีที่สกัดได้จากแอลกอฮอล์ซึ่งมักจะให้สีซีดคล้ำเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อได้สีแล้วจึงนำสีเหล่านี้ไปทดสอบย้อมเปรียบเทียบกับสีสังเคราะห์ และหาระยะการเก็บรักษาตลอดจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป