การพัฒนาเซลลูโลสจากแบคทีเรียอะซีโตแบคเตอร์ไซีนัม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาพร จาตุรงค์กร, กฎชกร ชื่นชม, ปริม วงษ์ศรีจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนี พันธผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเซลลูโลสถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการใช้เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติเพื่อทดแทนพลาสติก ที่ย่อยสลายยากและเกิดปัญหาการสะสมขยะพลาสติก รวมถึงมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การหมักเซลลูโลสที่ทำให้เซลลูโลสมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือการหมักด้วย แบคทีเรียอะซีโตแบคเตอร์ไซลีนัม

แบคทีเรียอะซีโตแบคเตอร์ไซลีนัม เป็นแบคทีเรียที่สามารถผลิตเซลลูโลสที่มีความบริสุทธิ์ ปราศจากลินิน เฮมิเซลลูโลส และเพกตินเจือปน เป็นเส้นใยที่มีความเป็นไฮโดรฟิลิกอุ้มน้ำได้ดีประมาณ 60-700 เท่าของน้ำหนักแห้งทนแรงดึงสูง แต่มีขนาดเล็ก เส้นใยมีการจัดเรียงตัวเป็นระเบียบ สามารถควบคุมลักษณะทางกายภาพได้ตามต้องการ แยกได้จากน้ำส้มสายชู เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ และผลไม้บางชนิด

คณะผู้จัดทำจึงเห็นสมควรว่าควรนำเซลลูโลสที่ผลิตจากแบคทีเรียอะซีโตแบคเตอร์ไซลีนัมมาพัฒนาเป็นเซลลูโลสอเนกประสงค์สำหรับนำไปต่อยอดในการทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน