การพัฒนาแบบจำลองรถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ด้วยระบบควบคุม Wi-Fi

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ก้องภพ ใจกล้า, พันวินทร์ ชุติกาญจนโรจน์, ชวิน รัตนไตรวิรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญเลี้ยง จอดนอก, วนัสนันท์ ดอนหมื่นศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานดังกล่าวเป็นโครงงานต่อเนื่อง ซึ่งมีความต้องการพัฒนาต่อยอด โดยการพัฒนาแบบจำลองรถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือขยายแบบจำลองนี้ให้รถเข็นสามารถใช้งานได้จริง โดยโครงงานนี้ได้เพิ่มเติมระบบการทำงานต่างๆ ประกอบไปด้วย การตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหน้า การตรวจจับพื้นที่ต่างระดับเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ระบบการขึ้น-ลงบันได และพื้นที่ลาดชัน ระบบทรงตัวอัตโนมัติ ระบบการเคลื่อนที่อัตโนมัติ และระบบแจ้งขอความช่วยเหลือ ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ที่นั่งรถเข็นไฟฟ้านั้นได้รับความปลอดภัยในการใช้รถเข็นเมื่อต้องอยู่คนเดียวโดยที่ไม่ต้องมีผู้ช่วยเข็นตลอดเวลา ซึ่งโครงงานดังกล่าวเคยได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทนำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565