การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกจากการกัดเซาะโดยกระแสน้ำบริเวณลุ่ม​​​​​​แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมป้องกันการพังทลาย​​​​​​ของดินบริเวณริมชายฝั่งแม่น้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กวีการ เคนหล้า, พีรธาดา สิทธิเกรียงไกร, ภัคศรัณย์​ ขุมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

องค์ประกอบชั้นนอกสุดของโลกที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอย่างเปลือกโลกนั้น เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิลักษณ์อยู่ตลอดเวลา จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาต่าง ๆ โดยบางกระบวนการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในวงกว้าง อาทิเช่น การกัดเซาะแม่น้ำ ซึ่งกระบวนการนี้ส่งผลเสียต่อแม่น้ำหลายสายบนโลก รวมไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายหลักของที่ราบลุ่มภาคกลาง ส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากกระบวนการนี้เช่นเดียวกัน จากที่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความลาดเทน้อย โดยเฉพาะในบริเวณตอนล่างของลำน้ำ กระแสน้ำจึงไหลแรงกว่าปกติ ก่อให้เกิดการพังทลายของดินบริเวณริมชายฝั่งแม่น้ำ สร้างความเสียหายต่อที่ดินและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงอยู่เสมอ อีกทั้งตลอดสองฝั่งของบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างนั้น ยังขาดการป้องกันการกัดเซาะแม่น้ำที่เหมาะสม ระบบนิเวศที่พังทลาย ร่องน้ำที่แคบลง ล้วนเป็นผลมาจากการป้องกันอย่างผิดวิธีทั้งสิ้น คณะผู้จัดทำเล็งเห็นว่าการกัดเซาะแม่น้ำและการพังทลายของดินบริเวณริมชายฝั่งแม่น้ำ เป็นประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมสังคมที่ควรเร่งศึกษาและหาวิธีแก้ไขให้เร็วที่สุด คณะผู้จัดทำจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะทำการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างในระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2565 เพื่อหาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกในอนาคต ด้วยการประมวณผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงลงพื้นที่จริงตามบริเวณที่ได้ศึกษา เพื่อศึกษาลักษณะพื้นที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก และนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมป้องกันการพังทลายของดินบริเวณริมชายฝั่งแม่น้ำ โดยจะศึกษาลักษณะรูปทรงที่เหมาะสมต่อการลดความรุนแรงกระแสน้ำ และชนิดของพืชที่มีระบบรากเหมาะสมต่อการดักจับตะกอน ผลิตนวัตกรรมจากยางฟองน้ำผสมวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน จากนั้นจึงทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งานและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาการกัดเซาะแม่น้ำให้แก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยตามสังคมลุ่มแม่น้ำ ฟื้นฟูระบบนิเวศแม่น้ำโดยรอบ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป