การศึกษาผลการปรับปรุงคุณสมบัติของเส้นใยใบสับปะรดเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุในการทำรองเท้ากันไฟ สำหรับพนักงานผจญเพลิง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มัสลิน วรรณประเวศ, ธัญญลักษณ์ อินทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม หนึ่งในพืชส่งออกที่สำคัญ คือ สับปะรด ด้วยเหตุนี้จึงมีใบสับปะรดซึ่งเป็นของเหลือทิ้งทางเกษตรกรรมจำนวนมาก โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มักเลือกใช้วิธีการเผาทำลายในการกำจัดขยะเหล่านี้ ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางในการพัฒนา คือ การใช้วัตถุดิบและของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากใบสับปะรดมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นเซลลูโลส ทำให้มีคุณสมบัติทางเชิงกลที่ดี มอดูลัสและความแข็งแรงสูง ส่วนคุณสมบัติทางเคมีค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะด้านการทนความร้อน ซึ่งใบสับปะรดส่วนใหญ่นั้นถูกนำมาพัฒนาเป็นผ้าทอจากใยใบสับปะรด ลักษณะเนื้อผ้าที่ได้ค่อนข้างแข็ง เนื่องจากคุณสมบัติมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ จากการศึกษาพบว่า คุณสมบัติของเส้นใยใบสับปะรดนั้นสามารถนำมาปรับปรุงได้โดยใส่สารที่มีคุณสมบัติตรงกับที่ต้องการปรับปรุงเส้นใยใบสับปะรด และจากปัญหาอัคคีภัยในไทยที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับการทำงานบนพื้นดินที่เกิดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยตลอดเวลา ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการปรับปรุงคุณสมบัติของเส้นใยใบสับปะรดเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุในการทำรองเท้ากันไฟ สำหรับพนักงานผจญเพลิง โดยเสริมคุณสมบัติด้านการทนไฟด้วยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต เพื่อประยุกต์เป็นวัสดุในการทำรองเท้ากันไฟ