การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพจากกาบกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิรชัช ปลอดแคล้ว, สิรวิชญ์ ศรีณวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณา หะเทศ, อนันตศักดิ์ เหมเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานIS โดยมีจุดประสงค์เพื่อการใช้กาบกล้วยให้เกิดประโยชน์ ผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อ การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพจากกาบกล้วย เนื่องจากเป็นเรื่องที่ดี สามารถประหยัดเวลา และ สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเกษตร โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม