การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นพริกโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพจากกาบกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชเนษฎ์กานต์ หวดงาม, อัญติมา สมาธิ, พิชญ์สินี เกลี้ยงแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณา หะเทศ, อนันตศักดิ์ เหมเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นพริกโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพจากกาบกล้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำปุ๋ยชีวภาพจากกาบกล้วย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นพริกในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน โดยทำการผสมดินกับปุ๋ยชีวภาพจากกาบกล้วยในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ชุดการทดลองที่ 1 ใส่เฉพาะดินปลูก ชุดการทดลองที่ 2 อัตราส่วนดินต่อปุ๋ยชีวภาพจากกาบกล้วย 1:1 ชุดการทดลองที่ 3 อัตราส่วนดินต่อปุ๋ยชีวภาพจากกาบกล้วย 1:2 ปลูกพริกจำนวน 30 ต้น เป็นเวลา 30 วัน และทำการวัดความสูง จำนวนใบของต้นพริกในวันที่ 10 20 และเมื่อต้นพริกอายุครบกำหนด วัดความสูงของต้นพริก จำนวนใบ น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้ง