การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นทานตะวันในระยะไมโครกรีนที่ใช้ดินสำเร็จรูปผสมใยกล้วยและดินผสมใยมะพร้าวเป็นวัสดุปลูก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร ขาวเกื้อ, ชญานิน หนูฤทธิ์, ธนัชกัญ บุญขัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชวิมา จีนหมั้น, เอมอร เซี่ยงฉิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาการเจริญเติบโตของต้นทานตะวันในระยะไมโครกรีนที่ใช้ดินผสมใยกล้วยและดินผสมใยมะพร้าวเป็นวัสดุปลูก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของดินสำเร็จรูปผสมใยมะพร้าวและดินสำเร็จรูปผสมใยกล้วยต่อการเจริญเติบโตของต้นทานตะวันในระยะไมโครกรีนและเพื่อเปรียบเทียบอัตราการงอกของต้นทานตะวันในระยะไมโครกรีนที่ปลูกในดินสำเร็จรูปผสมใยมะพร้าวและดินสำเร็จรูปผสมใยกล้วยในอัตราส่วนที่แตกต่างกันโดยการทดลองจะปลูกต้นทานตะวันด้วยดินสําเร็จรูปผสมใยกล้วยและดินสำเร็จรูปผสมใยมะพร้าว ในอัตราส่วนเดียวกันคือ 1 : 1และ1 : 2และรดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ซึ่งจะทําการทดลองเป็นระยะเวลา 7 วัน โดยจะวัดการเติบโตจากจํานวนใบ ความสูง อัตราการงอกของต้นอ่อนทานตะวัน น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้ง หลังจากนั้น เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นทานตะวันที่ปลูกด้วยดินผสมในอัตราส่วนที่กําหนดไว้