เปรียบเทียบสารสกัดจากใบมังคุดสดและโคกกระสุนโดยวิธีการกลั่นระเหยที่มีผลต่อการแปลงเพศของปลากัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุรีรัตน์ ณ พัทลุง, ภัตติมา นกช่วย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรพิชญ์ แสงเสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการทดลองเปรียบเทียบสารสกัดจากใบมังคุดสดและโคกกระสุนโดยวิธีการกลั่นระเหยที่มีผลต่อการแปลงเพศของปลากัด